Organisatie

De Geert Groote is één van de scholen van Nestas scholengroep. De Geert Groote staat voor kwalitatief goed basisonderwijs, mede vanuit de katholieke traditie. Samen met Pinkeltje (de aan de school gekoppelde peuterspeelzaal) richt de Geert Groote zich op een doorgaande ontwikkeling van kinderen van 2 tot 13 jaar.
De Geert Groote gelooft in de eigen kracht van kinderen en volwassenen en wil hen helpen het beste in zichzelf naar boven te halen.

In ons onderwijs gaat het om het verwerven van:
kennis
inzichten
vaardigheden
houdingen

Tegelijkertijd is er aandacht voor persoonsvorming.

Bij die persoonsvorming zijn de ideaalbeelden uit de katholieke traditie mede richtinggevend. Centraal in die katholieke traditie staat de boodschap en het handelen van Jezus van Nazareth. Deze traditie gaat ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is.

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf en anderen als voor de omgeving.
Kinderen maken deel uit van een gemeenschap, waar mensen elkaar treffen. In de onderlinge relaties binnen die gemeenschap ontwikkelen de kinderen zich tot wie ze zijn.

Belangrijke waarden in de omgang met elkaar zijn:
respect
rechtvaardigheid
solidariteit
verdraagzaamheid

De Geert Groote als gemeenschap
De Geert Groote is een leef- en leergemeenschap van kinderen en volwassenen. Een gemeenschap waarin er respect is voor verschillende levensbeschouwelijke tradities. Het kind leert deel te zijn van die gemeenschap, waarbij solidariteit uitgangspunt is en het kind oog krijgt voor de zwakkeren. De school is onderdeel van een grotere gemeenschap. De school heeft aandacht voor de behoefte binnen deze grotere gemeenschap. De school ondersteunt de kinderen in hun ontwikkeling tot actieve, democratisch en kritisch denkende burgers, die hun plaats in de samenleving weten te vinden.

Ouders als educatieve partners
De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een kind ligt bij de ouders. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs een voorwaarde is. De school is een partner in de opvoeding van het kind. In de onderlinge communicatie tussen ouders en school wordt helder gemaakt, op welke wijze de Geert Groote deze samenwerking rondom opvoeding verwezenlijkt.

Een lerende organisatie
Om haar taak op een goede manier uit te voeren, streeft de Geert Groote er naar een professionele lerende organisatie te zijn. Externe en interne ontwikkelingen worden kritisch gevolgd om de professionaliteit te vergroten. De professionaliteit laat zich onder meer kenmerken door een regelmatig reflecteren op het eigen functioneren, de opbrengsten die daaruit voortvloeien en het leren daarvan. De medewerkers leren onderling van en met elkaar. Ze leren ook van en met de kinderen en hun ouders.